August 15, 2015

Nikko ukiyo-e 日光浮世絵

Toshogu Jinja, Nikko
ukiyo-e print, 1882

http://data.ukiyo-e.org/artelino/images/19345g1.jpg 
Toshogu
ukiyo-e print, 1940 

Tokuriki Tomikichiro: Nikko - Artelino 
Nikko
Tomuriki, 1930s 

http://data.ukiyo-e.org/artelino/images/51760g1.jpg 
8 Views of Tokyo, Kasamatsu Shiro
1953

No comments:

Post a Comment